Цени во ТОТАЛ за соба (2 лица) за наведениот датум и број на ноќевања. Внесете ги посакуваните параметри во филтерот за да пребарате.

×
ИМАТЕ {{compareHotelList.length}} ХОТЕЛИ ЗА СПОРЕДБА asd
{{hotel.name}}
{{hotel.name}}
{{hotel.city.name}} , {{hotel.country.name}}
{{hotel.isIncludeFlight == true ? 'Вклучен лет' : 'Хотел'}}
{{hotel.offers[0].rooms[0].boardName}}
{{hotel.offers[0].rooms[0].roomName}}
{{hotel.offers[0].checkIn | date:'dd.MM.yyyy'}} - {{hotel.offers[0].night}} НоќевањаНоќевања
Хотелски содржини
{{facility.name}}