Изразените цени се во ТОТАЛ за 2 лица, или согласно пребарувањето и вклучуваат аеродромски и административни такси.

×
ИМАТЕ {{compareHotelList.length}} ХОТЕЛИ ЗА СПОРЕДБА asd
{{hotel.name}}
{{hotel.name}}
{{hotel.city.name}} , {{hotel.country.name}}
{{hotel.isIncludeFlight == true ? 'Вклучен лет' : 'Хотел'}}
{{hotel.offers[0].rooms[0].boardName}}
{{hotel.offers[0].rooms[0].roomName}}
{{hotel.offers[0].checkIn | date:'dd.MM.yyyy'}} - {{hotel.offers[0].night}} НоќевањаНоќевања
Хотелски содржини
{{facility.name}}
Опции
Датум НОЌЕВАЊА Поаѓање Пристигнување
{{getFlightDate(transportation.date)}} {{transportation.night}} {{transportation.outbound.departure.location.name}} {{transportation.outbound.arrival.location.name}}
Број на лет Поаѓање Пристигнување Датум Време на поаѓање Време на пристигнување
{{outboundTransportation.code}} {{outboundTransportation.departure.location.name}} {{outboundTransportation.arrival.location.name}} {{getFlightDate(outboundTransportation.departure.date)}} {{getFlightTime(outboundTransportation.departure.date)}} {{getFlightTime(outboundTransportation.arrival.date)}}
{{returnTransportation.code}} {{returnTransportation.departure.location.name}} {{returnTransportation.arrival.location.name}} {{getFlightDate(returnTransportation.departure.date)}} {{getFlightTime(returnTransportation.departure.date)}} {{getFlightTime(returnTransportation.arrival.date)}}